Paneláky, kam se podíváš: Jak jsme nasávali sídlištní realitu na Stodůlkách | Zajímavosti

--

--

--

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GoOut

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

More from Medium

Providence Vs. Rancho Cucamonga Preview

EXPLANATION TO THE RUSSO - UKRAINIAN WAR - PART 1

​​MEET LAURIE KOPP WEINGARTEN, W’86

Defi Kingdoms: An adventure I didn’t know I needed. (You need it, too.)