Lesní punk, děti a vlaky: Jak jsme zjišťovali, jestli jsou Klánovice a Újezd nad Lesy ještě Praha | Zajímavosti

--

--

--

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GoOut

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

More from Medium

Fridays with Attar: Staying on the Edge of Mystery in Smart Cities

Race 2 Round-up — Jeddah 2022

Crodo.io: Unending possibilities, news & Frequently Asked Questions?. A must read!!

YSC Summit Registration Opens