Horečka páteční noci: Jak vypadá party v barech na Dlouhé, když je člověk střízlivej | Zajímavosti

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GoOut

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

More from Medium

Where to Find the Lotto Winning Numbers for the Next Draw?

Coefficient of determination and cost function

EXPERIENCING BELGIUM

The Historic Athens App

The Historic Athens Logo, which says, “Historic Athens: Celebrating and Conserving Community Heritage.”