Čtvrť bez hranic: Jak se v Krči (a Michli) potkává minulost s budoucností | Zajímavosti

--

--

--

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GoOut

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

More from Medium

Hofstra welcomes Eyewitness News ABC7 Long Island Bureau in new partnership

SpiritBomb UPDATE NR.14: 21/03/2022

BRB Introverting.

2022 Sun Belt Conference Tournament Preview